[1]
ธนเจริญชนันชัย ร., พงศ์จตุรวิทย์ ย. และ ไชยมงคล น. 2023. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 2 (มิ.ย. 2023), 28–38.