[1]
ดีนวนพะเนา ส., คุณทรงเกียรติ ว. และ ด้วงแพง ส. 2023. ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 2 (มิ.ย. 2023), 52–64.