[1]
เตชะมา ช., กังใจ ว. และ จูลเมตต์ พ. 2016. ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 1 (มี.ค. 2016), 1–14.