[1]
นาร่อง ท., ศุภศรี พ. และ ศิริอรุณรัตน์ ส. 2016. ผลของโปรแกมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 1 (มี.ค. 2016), 15–26.