[1]
แสงอินทร์ ศ. 2016. การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 1 (มี.ค. 2016), 27–38.