[1]
นาคศิลา ว., จันทร์ประเสริฐ ส. และ ลีลัคนาวีระ ย. 2016. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 1 (มี.ค. 2016), 61–72.