[1]
ช้างแก้ว ว., ลิลา ส., วงษ์นาม ไ. และ จันทร์ประเสริฐ ส. 2016. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 1 (มี.ค. 2016), 73–89.