[1]
อินถา ณ., คุณทรงเกียรติ ว. และ ดีนาน อ. 2016. ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 21, 2 (มี.ค. 2016), 13–26.