[1]
สุวรรณสุจริต ต. และ ศุภศรี พ. 2016. อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 21, 2 (มี.ค. 2016), 27–37.