[1]
ชัชเวช ว., สมพร จ. และ กฤษเจริญ ส. 2016. การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 21, 2 (มี.ค. 2016), 56–68.