[1]
บินโฮเซ็น ว. และ แจ่มกระจ่าง ท. 2016. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 21, 1 (มี.ค. 2016), 65–79.