[1]
พูลทวี พ. 2016. พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 4 (มี.ค. 2016), 1–9.