[1]
นิลศิริ ป., อัศวชัยสุวิกรม ว. และ หอมสินธุ์ พ. 2016. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 4 (มี.ค. 2016), 10–20.