[1]
กิตติพีรชล ป., อัศวชัยสุวิกรม ว. และ จันทร์ประเสริฐ ส. 2016. ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 4 (มี.ค. 2016), 21–32.