[1]
ฆวีวงค์ น., ศรีสุริยเวศน์ ร. และ หอมสินธุ์ พ. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในจังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 4 (มี.ค. 2016), 33–45.