[1]
เฮงอุดมทรัพย์ ภ., กังใจ ว. และ ปทุมารักษ์ น. 2016. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 19, 6 (มี.ค. 2016), 107–118.