[1]
สุวรรณมณี ว., พงศ์จตุรวิทย์ ย. และ ไชยมงคล น. 2016. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 19, 5 (มี.ค. 2016), 73–85.