[1]
สร้อยทอง ส., มูลเมือง น. และ จันทร์ประเสริฐ ส. 2016. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 19, 5 (มี.ค. 2016), 100–113.