[1]
ครองยุทธ ส. 2015. การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยไอ ซี ยู (Managing of Delirium in ICU patients). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 4 (ต.ค. 2015), 89–99.