[1]
จิ๋วพัฒนกุล ย. และ เพ็ชรร่วง น. 2017. การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว Youth’s Smoking Preventions: Family’s View. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 2 (ม.ค. 2017), 42–50.