[1]
ชีวานนท์ ณ. 2017. อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 3 (เม.ย. 2017), 1–12.