[1]
จันทวาส ค., ทูลศิริ ช. และ รัตนากรีฑากุล ส. 2017. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 3 (เม.ย. 2017), 83–93.