[1]
คุณทรงเกียรติ ว. 2017. การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 4 (เม.ย. 2017), 89–100.