[1]
บุญงาม ล., ทูลศิริ ช. และ จันทร์ประเสริฐ ส. 2017. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี*. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 1 (เม.ย. 2017), 82–94.