[1]
น้ำดอกไม้ ส., วัชรสินธุ์ จ. และ เดียวอิศเรศ ว. 2017. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 1 (ม.ค. 2017), 27–38.