[1]
คล้ายหงษ์ ว., จิตรมนตรี น. และ วิโรจน์รัตน์ ว. 2017. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 1 (ม.ค. 2017), 65–75.