[1]
ไสวดี เ., ทูลศิริ ช. และ หอมสินธุ์ พ. 2017. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 24, 1 (ม.ค. 2017), 89–101.