[1]
โสโสม บ. 2017. การคำนึงเรื่องเพศสภาพ: สมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาพยาบาล Gender-Perspective Concerning: Essential Competence for Nursing Education. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 2 (ส.ค. 2017), 1–8.