[1]
คงวัฒนานนท์ พ. 2017. ประสบการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงวัยรุ่นตอนปลาย: กรณีศึกษานักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา Late Adolescent Females’ Smoking Experiences: A Case Study of Health Science Students in a University. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 2 (ส.ค. 2017), 9–18.