[1]
ชำนาญช่าง ส., รัตนกรีฑากุล ส. และ จันทร์ประเสริฐ ส. 2017. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 2 (ส.ค. 2017), 19–30.