[1]
ปัญญารัตนโชติ จ., ทูลศิริ ช. และ รัตนกรีฑากุล ส. 2017. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Factors Predicting Preventive Behaviors for Overweight among Primary School Students in Samut Songkhram Municipality School). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 2 (ส.ค. 2017), 43–56.