[1]
แจ่มนิยม อ., กรุงไกรเพชร น. และ จันทร์ประเสริฐ ส. 2017. ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25, 2 (ส.ค. 2017), 57–68.