(1)
หาญณรงค์ อ.; ทูลศิริ ช.; รัตนากรีฑากุล ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. JFONUBUU 2017, 25, 52-65.