(1)
วชิรธนากร ช.; จุลนวล ป. ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช: Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery. JFONUBUU 2017, 25, 51-59.