(1)
อารีเอื้อ อ.; ลีทองดี ส.; ยนต์ตระกูล ส. รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง:กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์: A Model for Quality of Care Improvement for Chronically Ill Patients’ Services: A Case Study for Pediatric Thalassemia Clinic in Kalasin Hospital. JFONUBUU 2017, 25, 42-50.