(1)
ถนัดวณิชย์ ย.; ดำนงค์ น. ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง*: Nurse-Characteristics Preferences of Older Adult Patients With Advanced Cancer in Palliative Care. JFONUBUU 2017, 25, 70-83.