(1)
คุณทรงเกียรติ ว. การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ*: Good Death Nursing Care at Home As Perceived by the Nurses in a Primary Care Unit. JFONUBUU 2017, 25, 84-94.