(1)
พลพิพัฒน์พงศ์ ส.; ไชยมงคล น.; วัฒนสินธุ์ ด. ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. JFONUBUU 2018, 26, 40-49.