(1)
นิมิตรอานันท์ น.; รุจนเวช ศ.; โพธิ์ชนะพันธุ์ ส. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. JFONUBUU 2018, 26, 50-59.