(1)
เทอร์เนอร์ ก.; มามาก น.; ศรีละมัย ณ.; แจ่มจันทร์ ล. ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล. JFONUBUU 2018, 26, 11-19.