(1)
จีระยา ส.; เฮงอุดมทรัพย์ ภ.; วัฒนสิทธุ์ ด.; ประทุมศรี เ. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย. JFONUBUU 2019, 26, 30-39.