(1)
บุญเนตร น.; เผ่าวิริยะ ห. การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี. JFONUBUU 2019, 26, 102-111.