(1)
แสงนวล ส.; ศุภศรี พ.; เตชะศักดิ์ศรี ต. ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาด และความปวดของฝีเย็บจากการคลอด. JFONUBUU 2019, 26, 21-29.