(1)
สุวรรณรัตน์ ส.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย. JFONUBUU 2019, 26, 70-79.