(1)
คัทสิงห์ ส.; เดียวอิศเรศ ว.; ศิริอรุณรัตน์ ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก. JFONUBUU 2019, 27, 104-114.