(1)
พุ่มประไวทย์ อ.; เจนจัดการ บ.; กนกวงศ์นุวัฒน์ ป.; เหมะญาติ อ.; จันทร์ฉาย ณ. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. JFONUBUU 2019, 27, 33-41.