(1)
บัวบาน ก.; เดียวอิศเรศ ว.; เตชะศักดิ์ศรี ต. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JFONUBUU 2019, 27, 1-9.