(1)
พานทอง ก.; มากมี ภ.; เรืองทิพย์ ป.; ทองไชย ป.; ประดุจพรม ป. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา. JFONUBUU 2019, 27, 10-22.