(1)
นามม่อง จ.; ชีวานนท์ ณ.; วัชรสินธุ์ จ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดา ในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน. JFONUBUU 2019, 27, 43-53.