(1)
อุสาหพิริยกุล ศ.; ช่างไม้ ศ.; ลีฬหกุล ว. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ. JFONUBUU 2019, 27, 21-31.